Η εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ συστήθηκε το έτος 1999 στην Πυλαία Θεσσαλονίκη εκ μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρίας Μ. ΣΑΜΑΡΑΣ – Κ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρία.

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Βάρναλη 26.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι:

  • τεχνικά έργα κάθε φύσεως και μορφής (δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά, έργα οργανισμών κοινής ωφέλειας, ιδιωτικά).
  • μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων και παροχή τεχνικών συμβουλών.
  • παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. βεβαίωσης Μ.Ε.Ε.Π. 16570 και έχει εργοληπτικό πτυχίο για την ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων.

Τα έργα που αναλαμβάνουμε και κατασκευάζουμε είναι κυρίως έργα οδοποιίας, υδραυλικά και οικοδομικά, χωρίς να αποκλείονται τα έργα πρασίνου ή τα βιομηχανικά – ενεργειακά. Η περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμαστε είναι κυρίως οι Νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Σερρών, και γενικά η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολείται η εταιρία μας είναι η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων. Διαθέτουμε μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και μονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Στο συγκρότημα στεγάζεται επίσης εργαστήριο δομικών υλικών, όπου ελέγχονται όλες οι πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα.

Η εταιρία μας διαθέτει επίσης ιδιόκτητο μηχανοκίνητο εξοπλισμό για την κατασκευή των έργων (μηχανήματα ασφάλτου – σκυροδέτησης – χωματουργικών εργασιών).

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008, με αριθμό πιστοποίησης 01012350.